Witam! Znajduję się w trudnej sytuacji finansowej, pomimo, że moje dochody z umowy o pracę są na poziomie ponad 4 tys. zł miesięcznie. Komornik prowadzi równolegle egzekucję z wynagrodzenia za pracę oraz z rachunku bankowego i na koncie pozostaje nieco ponad 1600 zł. W tej sytuacji po opłaceniu czynszu za mieszkanie i opłat za media nie pozostaje już prawie nic, co sprawia, że stale się zadłużam u znajomych i rodziny. Czy jest możliwość zmniejszenia kwoty egzekucji? – pyta klient Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego z Warszawy.

W toku postępowania egzekucyjnego komornik na wniosek wierzyciela może prowadzić egzekucję jednocześnie z różnych składników majątku dłużnika (np. wynagrodzenia za pracę, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, ruchomości, nieruchomości itp.).

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najczęściej stosowanym sposobem egzekucji, gdyż ułatwia wierzycielowi szybkie i łatwe wyegzekwowanie należności. Podlega ona szczególnym ograniczeniom przewidzianym w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 87 k.p. z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Z wynagrodzenia za pracę komornik możne dokonać potrąceń należności egzekwowanych w celu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych i świadczeń innych niż alimentacyjne. W przypadku egzekucji alimentów potrącenia z wynagrodzenia mogą wynosić maksymalnie 60 proc. pensji – bez względu na jego wysokość (natomiast, tzw. „trzynastki” itp. podlegają one egzekucji w 100 proc.).

W przypadku egzekucji innych należności niż alimenty potrącenia mogą wynosić maksymalnie 50 proc. pensji z tym, że egzekucji nie podlega wynagrodzenie w najniższej ustawowej wysokości. Warto podkreślić, że świadczenia pieniężne uzyskiwane z tytułu umowy zlecenie czy umowy o dzieło podlegają zajęciu komorniczemu do pełnej wysokości (do 100 proc.).

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 54.1. ustawy Prawo bankowe, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W praktyce oznacza to, że po zajęciu komorniczym naszemu klientowi na koncie pozostanie 1633,78 gr.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 poz. 1876)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 poz. 1502 • Brzmienie od 1 kwietnia 2015

Więcej porad >> Porada tygodnia logo