Do Ośrodka Doradztwa Finansowego I Konsumenckiego (ODFiK) zgłosił się Pan Robert, który dostał zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji z rachunku bankowego. Klient pyta czy taka egzekucja jest możliwa, jeśli jego wynagrodzenie za pracę wpływa na rachunek wspólny prowadzony razem z żoną.

Komornik sądowy wszczyna egzekucję na wniosek wierzyciela i jest tym wnioskiem związany zarówno, co do świadczenia, które powinno być spełnione, jak i co do sposobu prowadzenia egzekucji. Wierzyciel może wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, jeśli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi.

Zgodnie z art. 891 1§ 1 kodeksu postępowania cywilnego na podstawie takiego tytułu wykonawczego możliwe jest dokonania zajęcia wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Nie oznacza to jednak, że zajęciem zostaną objęte wszystkie środki znajdujące się na takim rachunku. W myśl tego przepisu dłużnik powinien w odpowiedzi na wezwanie komornika do wyjawienia majątku poinformować komornika o tym, że posiada on rachunek wspólny oraz w ciągu tygodnia od daty zajęcia przedłożyć komornikowi umowę prowadzenia tegoż rachunku. Po ustaleniu udziału dłużnika pozostała część zostanie zwolniona spod egzekucji.

Jeżeli się zdarzy, że w umowie nie będzie określonego udziału, jaki posiada dłużnik w rachunku wspólnym lub w ogóle nie przedłoży on komornikowi takiej umowy, domniemywa się, że udziały są równe. W zawiązku z tym na podstawie art. 51a prawa bankowego, który mówi o tym, że każdy ze współposiadaczy może dysponować samodzielnie środkami zgromadzonymi na rachunku, komornik będzie musiał uwzględnić ten przepis i po wpłacie wynagrodzenia na takich rachunek może zająć jedynie ½ udziału.