Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosił się pan Adam z prośbą o pomoc prawną. W październiku 2020 r. sąd ogłosił upadłość konsumencką pana Adama. Przed ogłoszeniem upadłości wobec naszego klienta toczyły się postępowania egzekucyjne. Komornik potrącał wynagrodzenie pana Adama, a następnie przelewał je na rzecz wierzycieli. Klient ma wiedzę, że komornik ma zgromadzone środki z potrącanej pensji w wysokości 2 tysięcy złotych, w związku z tym zastanawia się czy komornik dalej może prowadzić postępowanie egzekucyjne i rozdzielić środki znajdujące się w jego posiadaniu, czy powinien je przelać syndykowi.

Wstępne wyjaśnienie

W przypadku gdy dłużnik nie spłaca swoich zadłużeń wierzyciel ma prawo wszcząć postępowanie sądowe a następnie postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania swoich środków. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie egzekucji jest komornik. W przypadku ogłoszenia upadłości rolę komornika „przejmuje” syndyk. Pomimo podobnej funkcji podmiotów należy rozróżnić oba zawody:

  • Postępowanie egzekucyjne – komornik
  • Postępowanie upadłościowe – syndyk

Umorzenie postepowań egzekucyjnych

Powyższe oznacza, że w przypadku egzekucji prowadzonych przez komornika po ogłoszeniu upadłości, postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (czyli w sytuacji, gdy postanowienie sądu nie zostanie zaskarżone) postępowanie egzekucyjne jest umarzane. Umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje z mocy prawa, co oznacza, że nie należy dokonywać jakiejkolwiek dodatkowej czynności, aby zamknąć postępowanie egzekucyjne. Umorzenie egzekucji nastąpiło poprzez fakt, że sąd wydał odpowiednie postanowienie w kwestii upadłości. Należy jednak zwrócić uwagę, że zaraz po ogłoszeniu upadłości komornik nie ma wiedzy odnośnie upadłości swojego dłużnika (komornik nie uczestniczy w postępowaniu upadłościowym). Taka informacja najczęściej jest mu przekazywana przez syndyka.

Przelew wyegzekwowanych kwot na rzecz masy upadłościowej

W sytuacji, gdy komornik posiada środki uzyskane z potrącenia np. wynagrodzenia dłużnika a jeszcze nie przelane na rzecz wierzycieli z chwilą uprawomocnienia się wniosku o ogłoszenie upadłości jest on zobowiązany do ich przelania na rzecz masy upadłościowej. Prawo upadłościowe nie pozostawia komornikowi jakiegokolwiek luzu decyzyjnego. Nie może się on bronić tym, że działa w interesie swoich wierzycieli lub, że następnego dnia planował przelać środki na ich rzecz. Komornik musi dostosować się do przepisów prawa upadłościowego. Ponadto komornik nie może wszczynać nowych postępowań egzekucyjnych względem długów upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Sytuacja pana Adama

Podsumowujące powyżej przedstawione wyjaśnienia, egzekucje prowadzone przeciwko panu Adamowi powinny być umorzone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Kwota 2 tysięcy złotych, która znajduje się w posiadaniu komornika powinna być przelana na rzecz wyznaczonego przez sąd syndyka pana Adama. W dalszej kolejności syndyk zajmie się ustaleniem podziału kwot należnych wierzycielom.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej >>>