Podręcznik dla szkół średnich

Podstawy przedsiębiorczości

“Każdego dnia życie wymusza na nas podejmowanie wielu decyzji, w tym także tych o podłożu ekonomicznym, zaś szkoła średnia ma na celu między innymi przygotowanie młodych ludzi do podejmowania w tym względzie właściwych wyborów. Niniejszy podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, oprócz tego, że zawiera treści ujęte w podstawie programowej, przede wszystkim daje możliwość zapoznania się z zasadami, które są niezbędne do pełnoprawnego oraz aktywnego uczestnictwa tak w życiu społecznym, jak i gospodarczym.”

(…) Układ treści, a przede wszystkim dobór i zakres opisywanych tematów wynika nie tylko z uwzględnienia wspomnianej powyżej podstawy programowej, ale także z wieloletniej praktyki nauczania podstaw przedsiębiorczości posiadanej przez autora.

Co ważne, to na prośbę uczniów niektóre kwestie zostały opisane szerzej, niż to spotykamy w podobnych publikacjach – i to właśnie uczniowie testujący ów podręcznik stwierdzili, że jest on swoistym pierwszym elementarzem wiedzy ekonomicznej, obejmującym niezbędne zagadnienia wyczerpująco i kompleksowo. (…).

Na zakończenie warto dodać, iż w podsumowaniu każdej części, na którą składa się od dwóch do sześciu tematów, zamieszczono kilka pytań typu prawda–fałsz i testów wyboru. Mają one na celu przede wszystkim przypomnienie i utrwalenie zagadnień poruszanych w poszczególnych działach.” – Waldemar Kotowski, fragment z podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości”.

Przedstawiamy Państwu II wydanie podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości” autorstwa Waldemara Kotowskiego, który został wpisany do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN z nr 1064/2019 (Gdynia 2019, ISBN 978-83-942215-7-7, str. 371).

WPROWADZENIE DO EKONOMII I FINANSÓW, CZYLI JAK FUNKCJONUJE RYNEK I INSTYTUCJE FINANSOWE

 1. Podstawowe problemy ekonomiczne
 1. Potrzeby i ich zaspokajanie
 2. Wybór, koszt alternatywny
 3. Systemy gospodarcze
 4. Rola państwa w gospodarce rynkowej
 1. Mechanizm rynkowy
 1. Obieg okrężny w gospodarce
 2. Mechanizm rynkowy na rynku dóbr i usług
 3. Zmiany cen
 4. Elastyczność

III. Usługi finansowe – rynek depozytowo – kredytowy

 1. Rynek finansowy w Polsce
 2. Oszczędzanie a inwestowanie
 3. Rachunek bieżący
 4. Lokaty terminowe
 5. Kredyty
 6. Warunki uzyskania i zabezpieczenia kredytu
 7. Usługi finansowe – rynek inwestycyjny
 8. Obligacje
 9. Akcje
 10. Giełda Papierów Wartościowych
 11. Fundusze inwestycyjne
 12. Usługi finansowe – rynek ubezpieczeniowy
 13. Istota i znaczenie ubezpieczeń
 14. Emerytura

JA – KONSUMENT, PRACOWNIK, A MOŻE PRZEDSIĘBIORCA, CZYLI MOJE MIEJSCE W GOSPODARCE RYNKOWEJ

 1. Moje miejsce w gospodarce rynkowej – ja, jako konsument
 2. Decyzje konsumenckie i rola konsumenta w gospodarce rynkowej
 3. Prawa konsumenta
 4. Moje miejsce w gospodarce rynkowej – ja, jako pracownik
 5. Cechy osobowości człowieka przedsiębiorczego
 6. Kariera zawodowa
 7. Poszukiwanie pracy
 8. Sposoby zatrudnienia
 9. Obowiązki pracodawcy i pracownika

III. Moje miejsce w gospodarce rynkowej – ja, jako przedsiębiorca

 1. Moja działalność gospodarcza
 2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Wpieranie działalności gospodarczej
 4. Model biznesowy i biznesplan
 5. Etyka (nie tylko) w biznesie
 6. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
 7. Rola przedsiębiorstw
 8. Struktury rynkowe
 9. Ocena finansowa przedsiębiorstwa – rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne
 10. Ocena finansowa przedsiębiorstwa – bilans i wskaźniki oceny
 11. Wybrane elementy marketingu
 12. Marketing mix
 13. Reklama i jej oddziaływanie
 14. Komunikacja interpersonalna
 15. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 16. Skuteczna komunikacja
 17. Praca zespołowa
 18. Negocjacje
 19. Zasady dobrej prezentacji

ELEMENTY MAKROEKONOMII, CZYLI ABY LEPIEJ ZROZUMIEĆ GOSPODARKĘ KRAJU

 1. Pieniądz w gospodarce
 2. Pieniądz
 3. Bank centralny
 4. Inflacja, jej przyczyny i skutki
 5. Dlaczego nie każdy ma pracę pomimo rozwoju gospodarczego?
 6. Rynek pracy – podstawowe pojęcia
 7. Istota bezrobocia
 8. Rynek pracy w Polsce

III. Rozwój gospodarczy

 1. PKB jako miara wzrostu gospodarczego
 2. Miary dobrobytu
 3. Państwo wydaje i „zarabia”
 4. Budżet państwa i podatki
 5. Podatki
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych a wynagrodzenie pracownika
 7. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej
 8. Aby lepiej zrozumieć fenomen gospodarki
 9. Globalizacja i integracja
 10. Polska w Unii Europejskiej
 11. Cykl koniunkturalny

Słowniczek wybranych pojęć z zakresu przedsiębiorczości

Bibliografia

Odpowiedzi na pytania i wyniki zadań

CENA PODRĘCZNIKA:

Cena 1 egz.: 25 zł brutto. W celu zamówienia, należy przesłać informację poprzez formularz zamówienia lub na e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl, podając liczbę zamawianych egzemplarzy. W odpowiedzi otrzymacie Państwo łączny koszt zamówienia (wraz z przesyłką) oraz dane do przelewu.

Zamów podręcznik   

Więcej informacji udziela:
Monika Marchalewska
e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl
tel.: 83 411 10 47