Do Ośrodka Doradztwa zgłosił się Pan Tadeusz, który posiada rachunek osobisty, w jednym z banków. Chciałby uzyskać informację, czy może upoważnić żonę do dysponowania środkami, zgromadzonymi na posiadanym koncie, czy konieczne jest uruchomienie nowego, wspólnego rachunku?

Poinformowano klienta, że każdy, posiadacz rachunku bankowego, może upoważnić inną osobę do dysponowania środkami zgromadzonymi na jego koncie, udzielając jej stosownego pełnomocnictwa. Istnieją dwa rodzaje pełnomocnictw.

Pierwsze z nich, to pełnomocnictwo ogólne, dzięki któremu pełnomocnik ma prawo dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie i dokonywania takich samych operacji, jak posiadacz rachunku, z tym zastrzeżeniem, że nie może:

  • udzielać dalszych pełnomocnictw,
  • zamknąć rachunku lub dokonać zmian w umowie z bankiem,
  • wziąć kredytu lub pożyczki,
  • złożyć wniosku o kartę (może korzystać z karty wydanej na wniosek właściciela rachunku),
  • złożyć dyspozycji na wypadek śmierci.

Klient może również udzielić żonie pełnomocnictwa rodzajowego, czyli takiego, które będzie ją upoważniało do dokonywania tylko niektórych czynności, szczegółowo określonych w pełnomocnictwie np. dokonywania przelewów, do określonej kwoty.

Praktykowane jest także udzielenie pełnomocnictwa jednorazowego, które umożliwia dokonanie konkretnej czynności lub operacji na koncie, a po jej wykonaniu – wygasa.

Pełnomocnictwo ogólne udzielane jest na stałe, zaś rodzajowe, na określony czas, po upływie, którego wygasa. Właściciel rachunku może odwołać pełnomocnictwo, w każdym czasie. Jeśli nawet zostało ono udzielone na stałe, to w momencie otrzymania przez bank dyspozycji o jego odwołaniu, pełnomocnictwo traci moc.

Pełnomocnictwo jest obligatoryjnie sporządzane w formie pisemnej. Najczęściej banki dysponują gotowymi wzorami pełnomocnictw. Należy jednak przeczytać je uważnie i zwrócić uwagę, czy jest skonstruowane w sposób jasny i niebudzący naszych zastrzeżeń, co do zakresu czynności, do jakich chcemy upoważnić inną osobę. W praktyce, obecność przyszłego pełnomocnika w banku, nie jest konieczna, do jego ustanowienia.

Należy pamiętać o tym, że jeśli klient udzieli żonie pełnomocnictwa, nawet ogólnego, to nie będzie to skutkowało przekształceniem konta osobistego w rachunek wspólny. Pełnomocnik nie staje się właścicielem rachunku. Umowa nadal zawarta jest jedynie pomiędzy posiadaczem rachunku, a bankiem. W związku z tym, w chwili śmierci posiadacza rachunku, wszelkie udzielone przez niego pełnomocnictwa wygasają i pełnomocnik nie może już składać żadnych dyspozycji dotyczących danego rachunku. Dlatego ustanowienie pełnomocnika nie stanowi zabezpieczenia oszczędności. Jeśli klient, chciałby zapewnić bliskim możliwość korzystania ze środków zgromadzonych na koncie, po jego śmierci, powinien zastanowić się nad wydaniem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Źródła:

– Art. 98 – 109 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

– http://pieniadzeiprawo.pl/pelnomocnictwo-do-rachunku-bankowego-co-nalezy-o-nim-wiedziec/