Do ODFiK w Gdyni zgłosiła się klientka, wobec której sąd ogłosił upadłość konsumencką. W piśmie z ZUS została poinformowana o zajęciu emerytury w wysokości 1000 zł, podczas gdy jej świadczenie wynosi 1600 zł. Klientka zastanawia się, co może z tym zrobić oraz zastanawia się nad prawidłowością postępowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku emerytury i renty komornik, co do zasady ma prawo zająć 1/4 wysokości emerytury. Jednakże w przypadku prawomocnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania egzekucyjne są umarzane i przepisy, co do wysokości egzekucji z emerytury nie mają zastosowania.

W postępowaniu upadłościowym po zatwierdzeniu listy wierzycieli i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd ustala plan spłaty. Podczas wysłuchania upadłego sąd bada możliwości zarobkowe, możliwości utrzymania się upadłego ze środków, które pozostają, potrzeby upadłego, stosunki rodzinne oraz wysokość niezaspokojonych wierzytelności.

Sąd po wysłuchaniu upadłego, uwzględniając kryteria przewidziane prawem upadłościowym ustala plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty sąd z urzędu doręcza wierzycielom, natomiast zażalenie na postanowienia zawarte w planie może złożyć zarówno wierzyciel jak i upadły.

W przypadku naszej klientki, gdy kwota wskazana w planie spłaty jest zbyt wysoka może ona złożyć zażalenie na plan spłaty, które powinno być złożone w terminie tygodnia. Jeżeli jednak, klientka nie zmieści się w terminie 7 dni do złożenia zażalenia, to w każdym czasie może wnieść do sądu wniosek o zmianę planu spłaty. Wówczas sąd po wysłuchaniu wierzycieli może dokonać odpowiednich zmian, przy czym może również wydłużyć okres spłaty wierzycieli o dalsze 18 miesięcy.

Więcej porad  >>>>

Baner Porada tygodnia