Wielu klientów zgłaszających się do ośrodka zastanawia się nad prawidłowością oraz formą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim należy pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pismem rozpoczynającym postępowanie przed sądem, stąd należy spełnić wszystkie wymogi prawne, aby był przyjęty przez sąd.

Co do zasady, dłużnik składa wniosek zgodnie z miejscem swojego zamieszkania do sądu rejonowego do wydziału gospodarczego. Wydziały gospodarcze znajdują się w miejscowościach, w których funkcjonują sądy okręgowe. Wniosek może być złożony osobiście w biurze podawczym lub przesłany pocztą na adres sądu. Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu, który można pobrać w sądzie lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek składa się do sądu w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami. Oba wnioski powinny być podpisane, identyczne pod względem treści oraz powinny składać się z takich samych załączników.

Wniosek musi być pozbawiony braków formalnych. W przypadku braków formalnych sąd wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Sąd wymienia, jakich braków formalnych dopuścił się wnioskodawca wraz z żądaniem ich uzupełnienia. Z doświadczenia można wskazać, że najczęstszymi brakami formalnymi jest brak załączenia dokumentów wspominanych przez wnioskodawcę w uzasadnieniu wniosku lub niewypełnienie rubryk formularza.

Opłatę za złożenie wniosku, która wynosi 30 zł należy wnieść w kasie sądu lub dokonać przelewu na odpowiedni rachunek bankowy. Dowód opłaty za wniosek powinien zostać załączony do pozostałej dokumentacji.