Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosił się z klient z prośbą o poradę w zakresie ustalenia czy „równoważnik pieniężny przysługujący żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze” wchodzi w skład masy upadłościowej, czy jest z niego wyłączony.

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (tj. z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 907)) żołnierzom przysługuje równoważnik pieniężny na zakup umundurowania (potocznie określany jako „ekwiwalent”).

Na podstawie wskazanego rozporządzenie żołnierze otrzymują odpowiednią kwotę, dzięki której we własnym zakresie są zobowiązani do zakupu munduru. Wojsko natomiast zrezygnowało z fizycznego zapewnienia munduru żołnierzowi.

Przepisy w zakresie upadłości konsumenckiej wskazują, że nie wchodzi do masy upadłości mienie wyłączone spod egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania egzekucyjnego. Jednym z  przedmiotów nie podlegających egzekucji jest ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.

W powyższej sytuacji pojawiają się wątpliwości, czy w przypadku otrzymania równoważnika pieniężnego, dzięki któremu żołnierz ma możliwość zakupu ubioru, kwota przez niego otrzymana podlega egzekucji i tym samym stanowi składnik masy upadłości, czy powinna być wyłączona spod egzekucji i tym samym nie stanowić składnika masy z uwagi na wykładnię celowościową wyłączenia z egzekucji ubrania niezbędnego do pełnienia służby.

W przypadku wyżej powstałych wątpliwości warto byłoby wskazać na art. 491 (11) prawa upadłościowego, który wskazuje, że w przypadku wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka lub upadłego. Oznacza to, że w przypadku gdy powstaje jakakolwiek wątpliwość co do ustalenia konkretnych przedmiotów w masie upadłości, upadły ma możliwość zwrócenia się do sądu, aby ten rozstrzygnął, czy konkretny przedmiot jest wyłączony z masy upadłości (wówczas upadły może nim swobodnie dysponować) lub czy jest składnikiem masy upadłości (wówczas syndyk dysonuje tym składnikiem doprowadzając najczęściej do jego spieniężenia i zaspokojenia wierzycieli).

Podsumowując, wątpliwości klienta są jak najbardziej uzasadnione, tym bardziej, że na kliencie spoczywa obowiązek zakupu nowego umundurowania. W tej sytuacji zasadnym jest złożenie wniosku do sędziego- komisarza w celu ustalenia czy równoważnik pieniężny wchodzi w skład masy czy nie.