Do Ośrodka Doradztwa w Białej Podlaskiej zadzwonił Pan Robert, który odebrał wezwanie do osobistego stawiennictwa w kancelarii komornika celem złożenia wyjaśnień. Klient mieszka i pracuje w Kielcach natomiast komornik, który wysłał mu zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i zobowiązał do osobistego stawiennictwa ma kancelarię w Białymstoku.

W razie niestawiennictwa komornik informuje, że może nałożyć na dłużnika karę pieniężną w wysokości do 2 tys. zł. Klient nie ma możliwości w tym czasie stawić się w kancelarii komornika i boi się, że może być nałożona na niego kara, o której jest mowa w piśmie.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel może wybrać dowolnego komornika nawet poza miejscem zamieszkania dłużnika. W związku z tym zdarzają się sytuacje, kiedy postępowanie przeciw dłużnikowi będzie prowadził komornik czasem nawet z drugiego końca Polski. W takich przypadkach może się pojawić problem, dla dłużnika, kiedy to komornik wezwie go do stawiennictwa w kancelarii w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia postępowania.

Należy jednak zauważyć, że komornicy wzywając dłużników do takiego stawiennictwa na podstawie art. 801 kodeksu postepowania cywilnego, który mówi o tym, że dłużnik jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień. Nie jest jednak powiedziane, że musi udzielić tych wyjaśnień osobiście. Jeśli dłużnika dzieli znaczna odległość od kancelarii komorniczej często ze względu na koszty podróży lub pracę po prostu nie jest on w stanie do niej dojechać. Powinien wtedy wysłać do komornika informację o tym, że nie może stawić się w kancelarii oraz powinien do takiego pisma dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania.

Pismo o braku możliwości stawienia się na wezwanie komornika dłużnik powinien wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Często się zdarza, że komornicy wysyłając takie wezwanie do dłużnika od razu dołączają odpowiedni formularz, który dłużnik powinien tylko wypełnić i odesłać. W takiej sytuacji komornik nie nałoży na dłużnika kary grzywny w wysokości do 2 tys. zł na podstawie art. 762 § 1 kpc., gdyż dłużnik takich wyjaśnień udzielił, a kara jest przewidziana tylko za brak udzielenia takich wyjaśnień, a nie za niestawienie się w kancelarii. Jednak, jeśli dłużnik nie podejmie żadnych działań i nie skontaktuje się z komornikiem w formie pisemnej to taka bierność zostanie potraktowana przez komornika jako odmowa udzielenia wyjaśnień i wtedy kara może zostać nałożona.

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)

Więcej >>>