Mąż stracił pracę, mimo dobrego wykształcenia nie szuka kolejnej, a zarobione przeze mnie pieniądze wydaje na swoje potrzeby i alkohol a nie utrzymanie rodziny. Ostatnio dowiedziałam się, że zaciągnął zobowiązanie finansowe w firmie pożyczkowej, która nie wymagała od niego potwierdzenia dochodów. Boję się, że będę musiała spłacać długi bezrobotnego męża. Jak mogę ustanowić rozdzielność majątkową?  – pyta Pani Alicja z Lublina

Jeśli Pani Alicja nie wyraziła zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych przez męża instytucja finansowa nie może prowadzić egzekucji z ich majątku wspólnego, może jedynie z majątku osobistego małżonka. Dochodzenie spłaty będzie możliwe jedynie z praw i rzeczy, które współmałżonek nabył przed zawarciem małżeństwa lub odziedziczył. Firma pożyczkowa może prowadzić egzekucję również z wynagrodzenia o pracę lub z dochodów uzyskiwanych z innej działalności zarobkowej, jednak w sytuacji, kiedy mąż Pani Alicji jest bezrobotny postępowanie egzekucyjne okaże się na pewno bezskuteczne i zostanie umorzone. Jednak w sytuacji, kiedy małżonek podejmie ponownie pracę komornik może wznowić postępowanie. Jeśli jednak Pani Alicja wyraziłaby zgodę na zaciągnięcie przez męża zobowiązania finansowego, to wówczas wierzyciel mógłby dochodzić spłaty nie tylko z majątku osobistego męża, ale także ze wspólnego majątku współmałżonków.

Po wprowadzenia rozdzielności majątkowej przestaje istnieć ustawowa wspólność majątkowa oraz majątek wspólny, każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem i posiada po 50% udziału w tych rzeczach, które wcześniej wchodziły w skład wspólnego majątku. Rozdzielność majątkową można ustanowić na dwa sposoby, albo w drodze umowy, czyli aktu notarialnego albo w postępowaniu sądowym. U notariusza maksymalna stawka za tą czynność wynosi 400 zł. Jednak ze względu na to, że jest to umowa, czyli zgodne oświadczenie woli obojga małżonków może ona nastąpić, kiedy obie strony wyrażają chęć ustanowienia rozdzielności majątkowej. W sytuacji, kiedy jeden z małżonków nie wyraża takiej zgody, druga strona ma możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Konieczne jest wtedy sporządzenie pozwu na podstawie art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z którym „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Jeśli sąd rozpatrzy pozytywnie pozew, rozdzielność nastąpi w chwili określonej przez sąd w wyroku. Pozew musi być jednak dobrze uzasadniony, czyli powód musi wskazać fakty, które mają znaczenie dla sprawy i dowody na ich poparcie. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej składa się w wydziale cywilnym sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Oplata od takiego pozwu wynosi 200 zł.

Źródło: SKEF „Jak spłacać, aby nie płakać. Jak uniknąć problemów z zaciągniętym kredytem.” Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 788)