Do Ośrodka Doradztwa zgłosiła się Pani Danuta, która sześć miesięcy wcześniej wysłała do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty razem z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. W ubiegłym tygodniu otrzymała z sądu wezwanie na rozprawę w której ma zostać przesłuchana. Termin rozprawy został wyznaczony w przyszłym miesiącu, a sąd, który rozpatruje sprawę znajduje się 300 km. od miejsca zamieszkania Pani Danuty. Czy musi koniecznie stawić się na rozprawie? Jej dojazd do sądu jest niemożliwy ze względu na wiek oraz ograniczoną sprawność ruchową związaną z chorobą Parkinsona oraz obrzękiem kończyn dolnych.

Osoba, która nie może się stawić na wezwanie sądu, powinna usprawiedliwić swoje niestawiennictwo. Wskazane jest, aby zrobić to pisemnie z podaniem przyczyny nieobecności, a w razie potrzeby z załączeniem dokumentów potwierdzających brak możliwości stawienia się na wezwanie sądu. Takie usprawiedliwienie powinno wpłynąć do sądu przed datą wyznaczonej rozprawy.

Drugą możliwością jest przesłuchanie w miejscu zamieszkania. Jeżeli osoba ze względu na znaczną odległość miejsca zamieszkania od sądu, który ją wzywa do stawiennictwa na rozprawię, nie może tam dotrzeć, to może złożyć wniosek o przesłuchanie w miejscu zamieszkania, a dokładniej mówiąc w sądzie rejonowym najbliższym miejscu jej zamieszkania. Należy to zrobić w formie pisemnej i wskazać okoliczności uniemożliwiające przyjazd. Takimi okolicznościami poza znaczną odległością mogą być m.in.: podeszły wiek, choroby, niepełnosprawność, konieczność opieki nad dziećmi, brak środków finansowych.

Wniosek o przesłuchanie w miejscu zamieszkania jest normalnym pismem procesowym i musi zawierać wszystkie konieczne elementy przewidziane dla takich pism.  Przede wszystkim należy wskazać sąd wraz z adresem i wydziałem, do którego kierujemy wniosek, sygnaturę akt sprawy oraz strony postępowania.

Natomiast, jeżeli wniosek składa osoba niebędąca stroną postępowania to powinna ona również podać swoje imię i nazwisko. Pismo można zatytułować: wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania lub wniosek o przesłuchanie w drodze pomocy sądowej przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania.  W treści należy wskazać przyczynę, dlaczego osoba nie może przyjechać do sądu.

W przypadku Pani Danuty, można wpisać znaczną odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a siedzibą sądu, zaburzenia neurologiczne związane z chorobą Parkinsona i zaburzenia krążenia związane z obrzękiem kończyn oraz podeszły wiek. Poza tym w wniosku musi znaleźć się data i miejsce jego sporządzenia oraz należy go koniecznie podpisać. Jeśli jest taka potrzeba to do wniosku należy również załączyć dokumenty potwierdzające przyczynę braku możliwości dojazdu do sądu.  Wniosek taki musi dotrzeć do sądu przed wyznaczonym terminem rozprawy a decyzja, co do uwzględnienia bądź oddalenia takiego wniosku, należy od sądu.