Od 11 października 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348), która powołała do życia nową instytucję – Rzecznika Finansowego.

Głównym zadaniem Rzecznika Finansowego jest reprezentowanie interesów klientów podmiotów rynku finansowego, m.in.: banków, SKOK, instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych itd.

Rzecznik uprawniony jest do podjęcia działań w imieniu klienta w sytuacji, gdy instytucja finansowa w trybie rozpatrywania reklamacji dot. świadczonych usług, nie uwzględniła roszczenia klienta. Warunkiem złożenia skargi/zażalenia do Rzecznika Finansowego jest wyczerpanie przez klienta ścieżki reklamacyjnej. Ponadto, podstawą do podjęcia interwencji przez Rzecznika może być również nieudzielenie przez podmiot rynku finansowego odpowiedzi na reklamację w ustawowym terminie lub niewykonanie czynności, której wykonania zażądał klient, z już pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

Skargę/zażalenie należy wnieść w formie pisemnej na adres: Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.rf.gov.pl.

Dodatkowo Eksperci Biura Rzecznika Finansowego udzielają informacji i bezpłatnych porad telefonicznych dla klientów podmiotów rynku finansowego:

  1. Porady z zakresu ubezpieczeń (komunikacyjnych, na życie, NNW, mieszkań, kredytów, itd.) udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 18.00 pod numerem tel. 22 333 73 28
  2. Porady dla członków OFE, uczestników PPE i korzystających z IKE udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00 pod numerami tel. 22 333 73 26 lub tel. 22 333 73 27
  3. Porady z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego udzielane są we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 13.00 pod numerem tel. 22 333 73 25

Zapytanie można również składać w formie elektronicznej poprzez formularz zapytań dostępny na stronie Rzecznika Finansowego lub przesyłając na adres: porady@rf.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat działalności Rzecznika Finansowego, udzielanej pomocy oraz trybu wnoszenia zapytań i skarg można znaleźć na stronie www.rf.gov.pl