Do ODFiK Kraków zadzwoniła pani Aneta z Bytomia, która ze względu na duże zadłużenie chciałaby ogłosić upadłość konsumencką. Klientka posiada długi pochodzące z pożyczek, które zaciągnęła na rozwój firmy w trakcie prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej. W związku z pandemią Covid-19, jej firma przestała być rentowna, pojawiło się spore zadłużenie w ZUS. Ponadto pani Aneta w 2018 roku została skazana w procesie karnym za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i zobowiązano ją do naprawienia szkody w wysokości 30 000 zł. Pani Aneta chciałaby się dowiedzieć czy ma szansę na całkowite oddłużenie.

Długi z prowadzonej działalności gospodarczej a możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Po nowelizacji przepisów z 2020 roku byli przedsiębiorcy mają szansę ogłosić upadłość konsumencką i uzyskać umorzenie długów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy mieć jednak na względzie, że zgodnie z przepisami prawa upadłościowego wniosek o oddłużenie w trybie upadłości konsumenckiej może złożyć jedynie osoba, która:

  1. Znajduje się w stanie niewypłacalności;
  2. Jest konsumentem a więc nie prowadzi działalności gospodarczej.

W przypadku pani Anety umorzeniu będą mogły ulec zarówno długi związane z zaciągniętymi pożyczkami jak i zobowiązania względem ZUS, pod warunkiem, że na dzień składania wniosku nie będzie już przedsiębiorcą.

Były przedsiębiorca, który chciałby złożyć wniosek o upadłość konsumencką musi pamiętać, że na dzień składania wniosku jego działalność gospodarcza musi być całkowicie zlikwidowana a potwierdzenie tego faktu powinno znaleźć się w załącznikach do wniosku.

Zobowiązanie wynikające z wyroku karnego obligującego do naprawienia szkody

Zgodnie z art. 491[21] ust.2 prawa upadłościowego nie mogą ulec umorzeniu:

  • długi o charakterze alimentacyjnym
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny
  • długi będące wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd, jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego z prawomocnym orzeczeniem
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu

Tym samym orzeczony wobec pani Anety obowiązek naprawienia szkody, po zakończonym postępowaniu upadłościowym będzie nadal ją obciążał.

Niestety, część długów, które posiada pan Mariusz nie może ulec umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Reguluje to przepis art. 491 [21] ust. 2 prawa upadłościowego.

Więcej na Pogotowie dla zadłużonych