Od kilku miesięcy prowadzę spór z bankiem o nienależnie pobrane opłaty za prowadzenie rachunku. Wszystkie moje pisma reklamacyjne zostały przez bank oddalone. W jaki sposób mogę wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Finansowego?

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) uprawnia Rzecznika Finansowego do reprezentowania interesów klientów instytucji rynku finansowego.

O pomoc do Rzecznika mogą się zwrócić osoby, których roszczenia nie zostały uwzględnione w trybie reklamacyjnym przez podmioty rynku finansowego takie jak: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe/pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i inne. Oznacza to, że skargę lub zażalenie do Rzecznika Finansowego można wnieść dopiero po wyczerpaniu ścieżki reklamacyjnej.

Rzecznik może również podjąć interwencję w sytuacji, gdy instytucja finansowa nie udzieliła odpowiedzi na pismo reklamacyjne klienta w ustawowym terminie lub nie wykonała czynności, której zażądał klient w już pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

Wniosek do Rzecznika Finansowego należy wnieść na piśmie zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.rf.gov.pl w zakładce „Wzory Pism”. Skargę należy kierować na adres: Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Możliwe jest również wniesienie skargi/zażalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@rf.gov.pl) w formie skanu z odręcznym podpisem lub zawierającej podpis elektroniczny.

Wniosek (skarga/zażalenie) powinien w zwięzłej formie przedstawiać problem, który był podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej, jej przebieg oraz zakres podjętych czynności. Należy wykazać, że ścieżka reklamacyjna została wyczerpana. Istotne jest również wskazania zarzutów przeciwko stanowisku skarżonej instytucji oraz argumentów potwierdzających słuszność roszczenia wnioskodawcy. Należy pamiętać, że wniosek musi zawierać dane klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wszelkich dokumentów potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, w tym korespondencje prowadzoną z instytucją finansową oraz inne dokumenty mające istotne znaczenie dla sprawy.

Rozpatrywanie skarg przez Rzecznika Finansowego jest bezpłatne.