Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosiła się klientka z prośbą o wyjaśnienie przyczyn potrącania części jej świadczenia emerytalnego przez syndyka po ogłoszeniu przez sąd upadłości konsumenckiej.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby, które otrzymują świadczenie z ZUS (emeryturę bądź rentę) otrzymują pomniejszone świadczenie, a zajęta kwota jest przelewana przez ZUS na rzecz syndyka i jest składana do tzw. funduszu masy upadłościowej. Uzbierane środki są następnie przeznaczane na koszty związane z prowadzeniem postępowania upadłościowego np. koszty prowadzenia sprawy przez syndyka.

Co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych do lipca 2020 roku potrącał na rzecz syndyka z emerytury lub renty świadczenie pomiędzy 25 a 50%. Tak duża rozpiętość była związana z brakiem precyzyjnych przepisów w tym zakresie oraz indywidualnego podejścia interpretacyjnego oddziałów ZUS.

Z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w dniu 30 lipca 2020 r. został wprowadzony zapis do Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wskazuje następująco: W razie wystąpienia syndyka z roszczeniem o przekazywanie świadczeń należnych upadłemu od Zakładu do masy upadłości – przekazaniu podlega część świadczenia, pozostała po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-2a i 4, ustalona w wysokości nie wyższej niż 25% świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, z zachowaniem kwoty, o której mowa w art. 141 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a.

Podsumowując wątpliwości klientki syndyk na etapie prowadzenia postępowania jest uprawniony do potrącania świadczenia emerytalnego w wysokości nie wyższej niż 25% świadczenia tak jak w przypadku egzekucji komorniczej. Wobec powyższego klientka nie ma podstaw przeciwstawić się temu działaniu.

Więcej >>>