Do Ośrodka Doradztwa zgłosiła się Pani Regina, która w ubiegłym roku złożyła w sądzie pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w związku z tym, że wierzyciel po 11 latach od umorzenia egzekucji ponowie skierował wniosek do komornika. Klientka nie zgodziła się z tym, bo zgodnie z art. 125 kodeksu cywilnego roszczenie to uległo przedawnieniu, ponadto Pani Regina dostała wyrok sadu, w którym to tytuł wykonawczy został w całości pozbawiony wykonalności, a wierzyciel został zobowiązany do zapłaty na rzecz klientki zwrotu kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego. Niestety do dnia dzisiejszego wierzyciel nie zapłacił klientce zasadzonych kwot. Co może zrobić w takiej sytuacji, jak domagać się zwrotu poniesionych kosztów – pyta klientka?

W związku z tym, że Pani Regina wygrała sprawę sądową to wierzyciel, jako strona przegrana musi zwrócić jej poniesione przez nią koszty zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Wierzyciel powinien dokonać zwrotu tych kosztów niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Jeśli jednak tego nie robi można go ponaglić wysyłając do niego pismo wzywające do zapłaty. Należy jednak pamiętać, że od kosztów sadowych nie można naliczać odsetek. Potwierdził to Sąd Najwyższy w swojej uchwale uchwała z dnia 20 maja 2011 r., (sygn. akt III CZP 16/11), że przepisu art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, który pozwala naliczać odsetki w razie opóźnienia w zapłacie, nie można zastosować do świadczeń pieniężnych zasądzonych prawomocnym orzeczeniem o kosztach procesu.
Nie oznacza to jednak, że Pani Regina będzie ciągle czekała na zapłatę a wierzyciel będzie przeciągał to w czasie. Klientka może skierować sprawę do komornika i sama teraz, jako wierzyciel w stosunku do strony, która przegrała sprawę sądową zażądać wyegzekwowania na swoją rzecz niezapłaconych jej kosztów procesu.

Jak wynika z art. 125 § 1 kodeksu cywilnego, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe (np. odsetki za opóźnienie), roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Roszczenie o zapłatę kosztów procesu jest roszczeniem, które zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, dlatego w tym przypadku ma zastosowanie powyższy artykuł z kodeksu cywilnego i oznacza to, że roszczenie takie przedawnia się z upływem lat dziesięciu.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.)
  2. Ustawa dnia 23.04.2964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 16/11