Opis projektu

Inicjatywy edukacyjne podejmowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej mają na celu rozbudzenie świadomości, kształtowanie postaw oraz zwiększenie wiedzy w zakresie szeroko pojmowanej edukacji finansowej. Inicjatywy te mają wymiar praktyczny – pozwalają na bardziej świadome funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, kształtują dobre nawyki i wzmacniają kompetencje finansowe.

Szczególnego wsparcia w nabyciu umiejętności zarządzania finansami osobistymi wymagają uczniowie szkół ponadpodstawowych – młodzi ludzie, którzy niebawem wkroczą w dorosłe finansowe życie. Ich ewentualne błędne decyzje finansowe mogą w przyszłości skutkować negatywnym zjawiskiem społecznym, jakim jest nadmierne zadłużenie prowadzącym często do wykluczenia finansowego i społecznego.

W grudniu 2007 r. pracownicy Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej przeprowadzili badanie ankietowe na grupie młodzieży (blisko 2200 osób) w szkołach zróżnicowanych pod względem geograficznym oraz kierunkowym (licea, szkoły zawodowe). Wyniki badania utwierdziły nas w przekonaniu, że należy podjąć działanie na rzecz podniesienia poziomu edukacji finansowej i opracować podręcznik, który będzie oparty na filozofii nabycia praktycznych umiejętności zarządzania finansami osobistymi.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej we współpracy z dr Dariuszem Wieczorkiem przygotowało projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie szkół ponadpodstawowych każdego typu). Celem projektu jest transfer wiedzy i budowanie kompetencji z zakresu zarządzania finansami osobistymi w sposób przyjazny i praktyczny, przy wykorzystaniu warsztatowych form i w oparciu o nowatorski podręcznik „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” autorstwa dr Dariusza Wieczorka.

Zakres tematyczny publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”:

Rozdział pierwszy „Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa” – przykładowe zagadnienia: planowanie finansowe, potrzeba a zachcianka, cele, metoda SMART, rejestr finansów osobistych, fundamentalne zasady postępowania z pieniędzmi.

Rozdział drugi „Kariera: praca, którą kochasz” – przykładowe zagadnienia: ścieżka kariery, umiejętności pracownicze, dodatkowe świadczenia pracownicze, wpływ wykształcenia na wysokość dochodów, cechy przedsiębiorcze.

Rozdział trzeci „Budżet: nie zbankrutuj!” – przykładowe zagadnienia: budżet osobisty, płynność finansowa, dochody, wydatki, wpływ obciążeń fiskalnych i obowiązkowych składek na wysokość wynagrodzenia, zarządzanie pieniędzmi.

Rozdział czwarty „Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu” – przykładowe zagadnienia: oszczędzanie a inwestowanie, wartość pieniądza w czasie, mechanizm składania procentów, zasada 72, ryzyko inwestycyjne, stopa zwrotu, dywersyfikacja, inflacja, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe.

Rozdział piąty „Kredyt: kup dzisiaj, zapłać jutro” – przykładowe zagadnienia: kredytowe ABC, wybrane rodzaje kredytów (kredyt studencki, ratalny, hipoteczny, karta kredytowa), porównanie ofert kredytowych, historia kredytowa, odpowiedzialność kredytowa, zadłużenie, wyjście z zadłużenia.

Rozdział szósty „Ubezpieczenie: twoja ochrona” – przykładowe zagadnienia: istota ubezpieczeń, zarządzanie ryzykiem, polisa, składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia, koszty ubezpieczenia, franszyza, rodzaje ubezpieczeń (ubezpieczenie samochodu, mienia, na życie, emerytalne, od odpowiedzialności cywilnej, na wypadek niezdolności do pracy), plan ubezpieczeniowy.

Na potrzeby projektu zostały ponadto opracowane materiały dla nauczycieli – trenerów projektu: przewodnik metodyczny i prezentacja multimedialna wraz z dodatkami w postaci plików pdf.

Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” obejmuje cyklu 15-18 godzin zajęć lekcyjnych w formie warsztatów prowadzonych w szkołach przez uprzednio przeszkolonych nauczycieli – trenerów. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymuje bezpłatny egzemplarz publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, zaś nauczyciel – trener komplet materiałów dydaktycznych oraz wynagrodzenie. W ramach projektu organizowany jest ogólnopolski konkurs dla uczniów „Żyj finansowo!” z atrakcyjnymi nagrodami, którego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Na koniec zajęć uczniowie i nauczyciele otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie.

Udział uczniów, nauczyciela i szkoły w projekcie jest bezpłatny. Informację na temat rekrutacji do projektu można znaleźć w zakładce „Zasady rekrutacji nauczycieli – trenerów”.

Nauczycieli zainteresowanych współpracą przy realizacji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem poprzednich edycji projektu w zakładce „Poprzednie edycje projektu ŻF”

Informacji na temat projektu udziela:

Katarzyna Kołodziejczyk-Tokarczyk – kierownik projektu

tel. 58 624-98-72, e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl